...
No Widgets found in the Sidebar


Wezwanie do zapłaty to dokument, który wierzyciel wysyła do swojego dłużnika w celu uregulowania zaległej należności. Jest to pierwszy krok w procesie windykacji, który może zakończyć się postępowaniem sądowym.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Wezwanie do zapłaty powinno zawierać następujące elementy:

  • Dane wierzyciela i dłużnika: imię i nazwisko, adres, numer PESEL lub NIP, adres e-mail.
  • Podstawę prawną roszczenia: umowę, fakturę, dokument potwierdzający przelew itp.
  • Wysokość zadłużenia: kwota główna, odsetki, kary umowne itp.
  • Termin spłaty: do kiedy dłużnik ma uregulować zadłużenie.
  • Ostrzeżenie o konsekwencjach nieuregulowania zadłużenia: skierowanie sprawy na drogę sądową, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wpis do rejestru dłużników.

Wezwanie do zapłaty może być wysłane w formie pisemnej, elektronicznej lub pocztą pantoflową. Ważne jest, aby dokument ten został podpisany przez wierzyciela lub osobę przez niego upoważnioną.

Jeśli wezwanie do zapłaty nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, wierzyciel może zdecydować się na dalsze kroki windykacyjne, takie jak:

  • Wysłanie kolejnego wezwania do zapłaty z zagrożeniem skierowaniem sprawy na drogę sądową.
  • Skierowanie sprawy na drogę sądową.
  • Wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Ważne jest, aby pamiętać, że wezwanie do zapłaty jest dokumentem o charakterze formalnym. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto skorzystać z pomocy prawnika.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.