...
No Widgets found in the Sidebar

Faktura uproszczona to dokument księgowy, który jest wystawiany przez podatnika podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo 100 euro. Jest to dokument o uproszczonym zakresie danych, który ma na celu ułatwienie rozliczeń pomiędzy przedsiębiorcami przy zawieraniu transakcji opiewających na niskie kwoty.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Faktura uproszczona musi zawierać następujące dane:

 • datę wystawienia;
 • numer kolejny;
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatników oraz ich adresy;
 • numery identyfikacyjne podatkowe (NIP) lub numery identyfikacji podatkowej (REGON) podatników;
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • ilość towaru lub zakres wykonanej usługi;
 • jednostkę miary i cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku;
 • kwotę podatku;
 • łączną kwotę należności.

Paragon fiskalny do kwoty 450 zł brutto (100 euro) zawierający NIP nabywcy może być traktowany jako faktura uproszczona.

Faktura uproszczona ma taką samą moc dowodową jak zwykła faktura. Może być wykorzystywana do rozliczeń z kontrahentami, do celów księgowych i podatkowych.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Czy faktura uproszczona ma wady?

ak, faktura uproszczona ma pewne wady. Po pierwsze, zawiera mniej danych niż zwykła faktura. Oznacza to, że może być mniej przydatna do celów rozliczeń z kontrahentami, księgowych i podatkowych. Po drugie, faktura uproszczona może być wystawiana tylko w przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo 100 euro. Oznacza to, że nie może być stosowana w przypadku transakcji o wyższej wartości.

Do wad faktury uproszczonej można zaliczyć również:

 • brak szczegółowych informacji o towarach lub usługach, takich jak ich nazwa, opis, ilość, cena jednostkowa, stawka podatku VAT;
 • brak informacji o miejscu dostawy towarów lub świadczenia usług;
 • brak informacji o sposobie płatności;
 • brak podpisu wystawcy faktury.

Wady te mogą utrudniać weryfikację transakcji i rozliczeń podatkowych.

Należy jednak pamiętać, że faktura uproszczona ma również pewne zalety. Jest to dokument prosty i łatwy w wystawianiu, co może ułatwić rozliczenia pomiędzy przedsiębiorcami przy zawieraniu transakcji opiewających na niskie kwoty.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.