...
No Widgets found in the Sidebar

Amortyzacja samochodów firmowych polega na stopniowym zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wartości samochodu jako środka trwałego. Oznacza to, że co miesiąc uwzględnia się w kosztach wydatki związane z zakupem samochodu. Mamy wtedy do czynienia z tzw. odpisami amortyzacyjnymi.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Aby amortyzować samochód firmowy, należy spełnić następujące warunki:

  • Samochód musi być środkiem trwałym, czyli jego wartość początkowa musi przekraczać 10 000 zł.
  • Samochód musi być wykorzystywany w działalności gospodarczej przez co najmniej 6 miesięcy.
  • Samochód nie może być przeznaczony do odpłatnego przewozu osób.

Wysokość odpisów amortyzacyjnych ustala się według Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych. Dla samochodów osobowych podstawowa roczna stawka amortyzacyjna wynosi 20%. Oznacza to, że okres dokonywania amortyzacji samochodu w firmie wynosi 5 lat.

Przykład:

Jeśli firma kupi samochód osobowy za 50 000 zł, to roczny odpis amortyzacyjny wyniesie 10 000 zł (50 000 zł x 20%). Miesięczny odpis amortyzacyjny wyniesie 833,33 zł (10 000 zł / 12 miesięcy).

Odpisy amortyzacyjne można dokonywać liniowo lub przyspieszoną metodą amortyzacji. Liniowa metoda amortyzacji polega na tym, że odpisy są dokonywane w równych kwotach przez cały okres amortyzacji. Przyspieszona metoda amortyzacji umożliwia dokonywanie większych odpisów amortyzacyjnych w początkowym okresie użytkowania samochodu.

Aby skorzystać z przyspieszonej metody amortyzacji, należy spełnić następujące warunki:

  • Samochód musi być wykorzystywany w działalności gospodarczej przez co najmniej 3 lata.
  • Samochód musi spełniać określone warunki techniczne.

Przyspieszona metoda amortyzacji może być stosowana w przypadku samochodów osobowych, których wartość początkowa nie przekracza 150 000 zł. W przypadku samochodów o wartości początkowej powyżej 150 000 zł, przyspieszona metoda amortyzacji może być stosowana tylko w przypadku samochodów, które spełniają określone warunki techniczne.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Warto pamiętać, że odpisy amortyzacyjne można dokonywać tylko w przypadku samochodów, które są wykorzystywane w działalności gospodarczej. Jeśli samochód jest wykorzystywany również do celów prywatnych, to odpisy amortyzacyjne muszą być pomniejszone o wartość wykorzystywania samochodu do celów prywatnych.

Odpisy amortyzacyjne należy uwzględniać w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. W zeznaniu rocznym PIT lub CIT należy wykazać odpisy amortyzacyjne w części, w jakiej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.