...
No Widgets found in the Sidebar

Podatek od nieruchomości podczas zawieszenia dzialalności

Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku opłacania podatku od nieruchomości. Nieruchomości będące w posiadaniu przedsiębiorcy podlegają opodatkowaniu najwyższą stawką podatku. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie ma wpływu na…

Read More

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.