...
No Widgets found in the Sidebar


Według polskiego prawa osoba niepełnoletnia może prowadzić działalność gospodarczą, ale pod warunkiem, że na dokonywane przez nią czynności wyrażają zgodę jej przedstawiciele ustawowi (najczęściej są to rodzice osoby niepełnoletniej).

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Ograniczona zdolność do czynności prawnych oznacza, że osoba niepełnoletnia może dokonywać tylko takich czynności prawnych, które są dla niej dozwolone przez prawo. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej oznacza to, że osoba niepełnoletnia może samodzielnie wykonywać tylko czynności, które nie wymagają zgody przedstawicieli ustawowych. Do takich czynności należą między innymi:

 • założenie działalności gospodarczej,
 • ubieganie się o dofinansowanie z funduszy publicznych,
 • zawieranie umów o pracę z pracownikami,
 • podpisywanie umów z kontrahentami,
 • składanie wniosków o wydanie zezwoleń i koncesji,
 • reprezentowanie firmy w postępowaniu sądowym i administracyjnym.

Wszystkie inne czynności prawne, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wymagają zgody przedstawicieli ustawowych. Obejmuje to między innymi:

 • nabywanie i zbywanie majątku firmy,
 • zaciąganie zobowiązań finansowych,
 • zawieranie umów o leasing i kredyt,
 • udzielanie pełnomocnictw,
 • dokonywanie czynności bankowych.

Zgoda przedstawicieli ustawowych powinna być wyrażona w formie pisemnej. Może być to oświadczenie złożone przed notariuszem, ale również zwykłe pismo podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej.

Ograniczona zdolność do czynności prawnych nie oznacza, że osoba niepełnoletnia nie może prowadzić działalności gospodarczej. Jednakże, aby móc samodzielnie podejmować kluczowe decyzje biznesowe, musi mieć ona pełne poparcie swoich przedstawicieli ustawowych.

Oto kilka wskazówek dla osób niepełnoletnich, które chcą założyć firmę:

 • Przed założeniem firmy należy dokładnie przeanalizować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby niepełnoletnie.
 • Należy również rozważyć, czy warto założyć firmę w formie spółki cywilnej lub jawnej, w której wspólnikami będą również przedstawiciele ustawowi osoby niepełnoletniej.
 • Osoba niepełnoletnia powinna mieć zapewniony stały dostęp do informacji o działalności firmy oraz możliwość konsultacji z przedstawicielami ustawowymi w razie potrzeby.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.