...
No Widgets found in the Sidebar

Osoba niepełnoletnia jako przedsiębiorca

Według polskiego prawa osoba niepełnoletnia może prowadzić działalność gospodarczą, ale pod warunkiem, że na dokonywane przez nią czynności wyrażają zgodę jej przedstawiciele ustawowi (najczęściej są to rodzice osoby niepełnoletniej). Ograniczona…

Read More

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.