...
No Widgets found in the Sidebar

Jakie informacje należy zgłosić w KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) to rejestr publiczny, w którym gromadzone są informacje o podmiotach gospodarczych, takich jak spółki, fundacje, stowarzyszenia, a także o osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Dane zawarte…

Read More

Jak działa egzekucja komornicza?

Egzekucja komornicza to postępowanie sądowe, w którym komornik na wniosek wierzyciela podejmuje czynności mające na celu wyegzekwowanie roszczenia pieniężnego lub niepieniężnego z majątku dłużnika. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, działającym na…

Read More

Limit obrotów do korzystania z kasy fiskalnej?

W 2023 roku limit obrotów do korzystania z kasy fiskalnej wynosi 20 000 zł. Oznacza to, że przedsiębiorca, który w poprzednim roku podatkowym (tj. w 2022 roku) nie przekroczył tej…

Read More

Co to jest deklaracja VAT?

Deklaracja VAT to dokument, w którym podatnicy VAT rozliczają się z tego podatku. Zawiera ona informacje o dokonanych przez podatnika transakcjach opodatkowanych VAT, tj. o wartości sprzedaży opodatkowanej, wartości zakupów…

Read More

Co to jest kara umowna?

Kara umowna to określona w umowie kwota pieniężna, którą dłużnik jest zobowiązany zapłacić wierzycielowi w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kara umowna jest instrumentem prawnym, który ma na celu…

Read More

Jak działa kontrola urzędu skarbowego?

Kontrola urzędu skarbowego jest czynnością sprawdzającą, którą przeprowadzają funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w celu sprawdzenia prawidłowości rozliczeń podatkowych podatnika. Kontrola może dotyczyć zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, a…

Read More

Podatek od nieruchomości podczas zawieszenia dzialalności

Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku opłacania podatku od nieruchomości. Nieruchomości będące w posiadaniu przedsiębiorcy podlegają opodatkowaniu najwyższą stawką podatku. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie ma wpływu na…

Read More

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne to rodzaj ubezpieczenia, który uzupełnia podstawowe ubezpieczenie zdrowotne oferowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Może obejmować takie usługi jak: Konsultacje u lekarzy specjalistów bez konieczności posiadania skierowania Badania…

Read More

Jak przedsiębiorca ma chronić dane osobowe?

Przedsiębiorca, który przetwarza dane osobowe (dane wrażliwe), ma obowiązek zapewnić ich odpowiednie bezpieczeństwo. Obowiązek ten wynika z RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia…

Read More

Jakie reklamy są niezgodne z prawem?

Reklamy niezgodne z prawem to takie, które naruszają przepisy prawne, zarówno krajowe, jak i unijne. Mogą one dotyczyć różnych aspektów, takich jak: Treść reklamy: Reklamy nie mogą wprowadzać w błąd, reklamować…

Read More

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.