...
No Widgets found in the Sidebar

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, jak definiujemy „drogą”. Jeśli przez to rozumiemy, że administracja państwowa pochłania znaczne środki publiczne, to można powiedzieć, że jest ona droga. W 2022 roku wydatki na administrację państwową wyniosły 230,4 miliardów złotych, co stanowi 11,9% wydatków budżetowych państwa. Jest to więcej niż w większości krajów Unii Europejskiej, w tym w Niemczech, Francji czy Wielkiej Brytanii.

Jednakże, aby ocenić, czy administracja państwowa jest droga, należy wziąć pod uwagę również efektywność jej działania. Jeśli administracja jest sprawna i efektywna, to jej koszty są uzasadnione. W tym zakresie Polska ma jeszcze wiele do zrobienia. Według raportu „Efektywność administracji publicznej w Polsce” przygotowanego przez Fundację im. Stefana Batorego, administracja państwowa w Polsce jest w dużej mierze nieefektywna. Raport wskazuje na szereg problemów, w tym:

  • nadmierne zatrudnienie w administracji,
  • brak transparentności i przejrzystości działania administracji,
  • biurokratyczne procedury,
  • brak współpracy między organami administracji.

Jeśli administracja państwowa w Polsce byłaby bardziej efektywna, to jej koszty mogłyby być niższe.

Oto kilka przykładów, jak można poprawić efektywność administracji państwowej:

  • redukcja zatrudnienia w administracji,
  • automatyzacja procesów administracyjnych,
  • wprowadzenie elektronicznej obsługi klienta,
  • uproszczenie procedur administracyjnych,
  • współpraca między organami administracji.

Wprowadzenie tych zmian mogłoby pozwolić na obniżenie kosztów administracji państwowej bez uszczerbku dla jej efektywności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.