...
No Widgets found in the Sidebar
wkład do spółki komandytowej

Wkład do spółki komandytowej jest obowiązkiem każdego wspólnika, zarówno komplementariusza, jak i komandytariusza. Wkład może być pieniężny lub niepieniężny.

Wkład pieniężny

Wkład pieniężny jest wkładem w pieniądzu, w złotych polskich. Kwota wkładu powinna być określona w umowie spółki komandytowej.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Wkład niepieniężny

Wkład niepieniężny jest wkładem w rzeczach, prawach lub innych wartościach niematerialnych i prawnych. Wkład niepieniężny może być wniesiony w postaci:

 • środków trwałych,
 • wartości niematerialnych i prawnych,
 • wierzytelności,
 • praw,
 • licencji,
 • know-how,
 • przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
 • świadczeń pracy lub usług.

Wartość wkładu niepieniężnego powinna być określona w umowie spółki komandytowej. W przypadku wkładu w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wartość wkładu powinna zostać wyceniona przez biegłego rewidenta.

Wniesienie wkładu

Wkład powinien zostać wniesiony do spółki w terminie określonym w umowie spółki komandytowej. W razie braku takiego postanowienia w umowie, wkład powinien zostać wniesiony w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki.

W przypadku wkładu pieniężnego, wkład jest wniesiony z chwilą wpłaty kwoty wkładu na rachunek bankowy spółki.

W przypadku wkładu niepieniężnego, wkład jest wniesiony z chwilą przeniesienia własności rzeczy lub praw stanowiących przedmiot wkładu na spółkę.

Wady wkładu

W przypadku wniesienia wkładu wadliwego, spółka może żądać od wspólnika:

 • usunięcia wady,
 • obniżenia wartości wkładu,
 • zwrotu wkładu.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Zaksięgowanie wkładu

Wniesienie wkładu do spółki komandytowej powinno zostać zaksięgowane w księgach rachunkowych spółki.

W przypadku wkładu pieniężnego, wpłata wkładu na rachunek bankowy spółki powinna zostać zaksięgowana na koncie „Rozrachunki z wspólnikami”.

W przypadku wkładu niepieniężnego, wniesienie wkładu powinno zostać zaksięgowane na odpowiednich kontach bilansowych, w zależności od rodzaju wkładu.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.