...
No Widgets found in the Sidebar
nadpłacone składki ZUS

Kara za niepłacenie składek ZUS jest uzależniona od kilku czynników, w tym od wielkości zaległości, czy przedsiębiorca ma już wcześniejsze zaległości, czy doszło do oszustwa, czy przedsiębiorca złożył wniosek o odroczenie lub rozłożenie zaległości na raty.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Odsetki za zwłokę

Pierwszą konsekwencją niepłacenia składek ZUS są odsetki za zwłokę. Ich wysokość wynosi 8% w skali roku, liczone od dnia wymagalności składki. Odsetki są naliczane nawet w przypadku, gdy przedsiębiorca złożył wniosek o odroczenie lub rozłożenie zaległości na raty.

Opłata dodatkowa

Jeśli zaległości są znaczne, ZUS może nałożyć na przedsiębiorcę opłatę dodatkową. Wysokość opłaty dodatkowej wynosi 100% należnych składek. Opłata dodatkowa jest naliczana od zaległości, które powstały w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem wystawienia decyzji o jej nałożeniu.

Grzywna

W przypadku powtarzających się zaległości, ZUS może wystąpić do sądu o ukaranie przedsiębiorcy grzywną w wysokości do 5 000 złotych.

Postępowanie egzekucyjne

Jeśli przedsiębiorca nie ureguluje zaległości, ZUS może wszcząć postępowanie egzekucyjne. W ramach postępowania egzekucyjnego ZUS może zająć ruchomości i nieruchomości należące do przedsiębiorcy, a także prowadzić zajęcia wynagrodzenia za pracę.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Inne konsekwencje

Niepłacenie składek ZUS może mieć również inne negatywne konsekwencje dla przedsiębiorcy, takie jak:

  • utrata prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
  • wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych,
  • możliwość odpowiedzialności karnej.

Jak uniknąć konsekwencji niepłacenia składek ZUS?

Aby uniknąć konsekwencji niepłacenia składek ZUS, przedsiębiorca powinien regularnie dokonywać wpłat na konto ZUS. W przypadku problemów finansowych, przedsiębiorca może złożyć wniosek o odroczenie lub rozłożenie zaległości na raty.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.