...
No Widgets found in the Sidebar

Czynny żal to instytucja prawna, która pozwala na uniknięcie kary za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Aby czynny żal był skuteczny, musi spełnić określone warunki:

 • Musi zostać złożony przed wszczęciem postępowania karnego skarbowego.
 • Musi zawierać przyznanie się sprawcy do popełnienia czynu zabronionego.
 • Musi zawierać ujawienie istotnych okoliczności tego czynu, w szczególności osób współdziałających w jego popełnieniu.
 • Musi być złożony w formie pisemnej lub ustnej do protokołu.

Jeśli czynny żal zostanie złożony w sposób prawidłowy, to sprawca nie będzie podlegał karze za popełniony czyn. Jednakże, nawet jeśli czynny żal został złożony w sposób prawidłowy, to nie zwalnia on sprawcy z obowiązku uregulowania powstałych zaległości podatkowych i odsetek.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Czynny żal może być złożony w wielu sytuacjach, w których doszło do naruszenia przepisów prawa podatkowego. Przykładowo, czynny żal może być złożony w przypadku:

 • Niezłożenia deklaracji podatkowej w terminie.
 • Nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 • Nierzetelnego wystawiania faktur.
 • Niezapłacenia lub zapłacenia nieodpowiedniego podatku dochodowego (PIT lub CIT) lub podatku VAT.
 • Bezprawnie stosowanych obniżonych stawek VAT.

Czynny żal jest więc korzystnym rozwiązaniem dla osób, które popełniły naruszenie przepisów prawa podatkowego. Dzięki złożeniu czynnego żalu sprawca może uniknąć kary, a jednocześnie uregulować powstałe zaległości podatkowe i odsetki.

Oto kilka wskazówek dotyczących skutecznego złożenia czynnego żalu:

 • Złóż czynny żal jak najszybciej po popełnieniu czynu zabronionego.
 • Dokładnie opisz w czynnym żalu wszystkie okoliczności popełnionego czynu.
 • Ujawnij w czynnym żalu wszystkie osoby, które współdziałały w popełnieniu czynu.
 • Złóż czynny żal w formie pisemnej lub ustnej do protokołu.

Jeśli masz wątpliwości co do tego, czy masz prawo złożyć czynny żal, to skonsultuj się z prawnikiem.

Wirtualne biuro Kraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.