...
No Widgets found in the Sidebar

Czy polscy przedsiębiorcy zatrudniają osoby starsze?

Tak, polscy przedsiębiorcy zatrudniają osoby starsze. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2022 roku w Polsce pracowało 1,4 mln osób w wieku 60 lat i więcej. Stanowiło to 11,5% wszystkich…

Read More

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.