...
No Widgets found in the Sidebar

Zawarcie przez przyszłych wspólników umowy spółki jest kluczową czynnością w procesie zawiązywania spółki komandytowej. Jak wygląda procedura samego zawarcia umowy? Jakie obowiązki ciążą w tym zakresie na przyszłych wspólnikach? Jakie koszty niesie za sobą podpisanie umowy spółki?

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Wirtualne biuro Kraków

Umowę podpiszesz u notariusza, także przez pełnomocnika

Umowa spółki komandytowej powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego, pod rygorem jej nieważności.

Każdy wspólnik w razie potrzeby może do zawarcia umowy spółki powołać pełnomocnika. Pełnomocnictwo do zawarcia umowy spółki powinno być udzielone także w formie aktu notarialnego. Udzielenie umocowania w innej formie nie będzie uprawniało tak ustanowionego pełnomocnika do udziału w czynności. Niekiedy wyznaczenie pełnomocnika do zawarcia umowy spółki komandytowej może się okazać niezbędne. Będzie tak chociażby w sytuacji, gdy wspólnikiem spółki komandytowej będzie spółka z o.o., reprezentowana przez członka zarządu, który jednocześnie będzie także drugim wspólnikiem spółki komandytowej (np. komandytariuszem). Jeżeli w spółce z o.o. nie będzie powołanej rady nadzorczej, przy zawieraniu umowy spółki komandytowej spółkę reprezentować będzie musiał pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników spółki z o.o. Uchwała o powołaniu takiego pełnomocnika może być podjęta w zwykłej formie pisemnej, nie jest tutaj wymagana forma aktu notarialnego, choć niektóre sądy rejestrowe w praktyce, wbrew orzecznictwu Sądu Najwyższego, wymagają w takim przypadku również formy aktu notarialnego. Bardziej złożona procedura jest wymagana w przypadku zawiązywania spółki komandytowej pomiędzy spółką kapitałową w organizacji a osobą fizyczną, która jednocześnie jest jedynym wspólnikiem i jedynym członkiem zarządu spółki kapitałowej.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Zalety i wady umowy w formie aktu notarialnego

Niewątpliwą zaletą zawierania umowy spółki przed notariuszem jest możliwość dowolnego kształtowania treści umowy a co za tym idzie zasad funkcjonowania spółki. Swobody takiej nie daje zawarcie umowy spółki w tzw. trybie S24.

Tym niemniej decydując się na zawarcie umowy spółki przed notariuszem trzeba pamiętać, że konieczne będzie pokrycie kosztów sporządzenia aktu notarialnego, zależnych od wysokości wkładów do spółki. Także sama rejestracja spółki jest bardziej kosztowna. Wniosek o rejestrację spółki komandytowej standardowo opłacić trzeba kwotą 500 zł oraz pokryć koszt ogłoszenia o zawiązaniu spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 100 zł. Natomiast wniosek o rejestrację spółki składany w systemie teleinformatycznym podlega opłacie w kwocie jedynie 250 zł, koszt ogłoszenia w MSiG pozostaje bez zmian.

Ponadto, zawarcie umowy spółki przed notariuszem wymaga obecności wszystkich wspólników w tym samym miejscu i w tym samym czasie. Przy tym, jak wskazano wyżej możliwe jest wyznaczenie przez każdego ze wspólników pełnomocnika do zawarcia umowy.

Także rejestracja spółki, której umowa została zawarta w formie aktu notarialnego jest bardziej czasochłonna niż spółki, której umowa została zawarta w trybie S24. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rejestracja spółki „internetowej” powinna zostać dokonana przez sąd rejestrowy w terminie jednego dnia od daty wpływu wniosku o wpis spółki. W praktyce zdarza się, że rozpoznanie wniosku trwa dłużej, jednak nie tak długo jak rozpoznanie wniosku tradycyjnego. Rejestracja spółki w sposób tradycyjny może bowiem trwać w niektórych sądach rejestrowych nawet do kilku miesięcy.

Ze wskazanych względów, przyszli wspólnicy którym zależy na szybkim powołaniu spółki do życia, coraz częściej decydują się na zawarcie umowy w trybie S24 a później na jej dostosowanie do swoich potrzeb w drodze zmiany umowy spółki przed notariuszem.

Czasem potrzeba dodatkowej zgody

Przystępując do zawarcia umowy spółki komandytowej, warto zweryfikować, czy do dokonania takiej czynności nie jest niezbędne uzyskanie zgody określonego podmiotu. Taki obowiązek pojawić się może chociażby w sytuacji gdy jednym ze wspólników spółki miałaby być spółka z o.o., której wspólnicy postanowili, że na przystąpienie do innej spółki potrzebna jest zgoda określonego organu. Obowiązek uzyskania zgody może powstać także w sytuacji, gdy umowę spółki komandytowej ma zawrzeć osoba pozostająca w związku małżeńskim. W zależności od tego, czy wymóg uzyskania określonej zgody wynikać będzie z obowiązujących przepisów czy z regulacji wewnętrznych, różne będą konsekwencje nieuzyskania takiej zgody. Jeżeli obowiązek uzyskania zgody na zawarcie umowy spółki wynikałby z ustawy, dokonanie czynności pomimo nieuzyskania zgody skutkuje nieważnością tej czynności. Natomiast w sytuacji, gdy wymóg uzyskania zgody wynika wyłącznie z regulacji wewnętrznych (np. z umowy spółki z o.o.), czynność dokonana bez wymaganej zgody jest ważna, ale może powodować powstanie odpowiedzialności odszkodowawczej osób dokonujących czynności bez wymaganej zgody. Niezależnie od charakteru zgody, w jej braku notariusz może odmówić dokonania czynności zawarcia umowy spółki komandytowej.

Od zawartej umowy trzeba zapłacić podatek

Zawarcie umowy spółki komandytowej powoduje konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, wedle stawki 0,5% od wartości wkładów wnoszonych do spółki komandytowej. Obowiązek zapłaty podatku ciąży na spółce, jego płatnikiem jest natomiast notariusz, który pobiera właściwy podatek już przy zawieraniu umowy spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.