...
No Widgets found in the Sidebar

Przed założeniem spółki komandytowej warto dowiedzieć się, czy zawarcie umowy spółki wymaga szczególnej formy.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Wirtualne biuro Kraków

Założenie spółki komandytowej u notariusza

Przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują szczególną formę dla zawarcia umowy spółki. Umowa spółki komandytowej powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Jeżeli przy zawarciu umowy spółki komandytowej którakolwiek ze stron jest reprezentowana przez pełnomocnika, również pełnomocnictwo do zawarcia umowy spółki komandytowej powinno zostać udzielone w formie aktu notarialnego.

Założenie spółki komandytowej przez Internet

Kodeks spółek handlowych od początku 2015 roku umożliwia zawarcie umowy spółki komandytowej przez Internet  – na wzór spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, dla której możliwość taka istnieje od początku 2012 roku (S24).

W takim wypadku założenie spółki komandytowej nie wymaga formy aktu notarialnego, ponieważ umowa spółki zawierana jest przy pomocy wzoru umowy zamieszczonego w Internecie. Zawarcie umowy spółki komandytowej przez Internet wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości i podpisania umowy spółki bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zakładanie spółki komandytowej przez Internet

Spółka komandytowa – założenie konta w systemie teleinformatycznym

Aby zawrzeć umowę spółki komandytowej, konieczne jest wypełnienie formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Użytkownik musi w tym celu założyć w systemie teleinformatycznym konto. Za pomocą jednego konta można utworzyć kilka spółek komandytowych i jawnych (nie ma potrzeby zakładania odrębnego konta dla każdej ze spółek). W praktyce, wystarczy podać swoje imię, nazwisko, adres email oraz hasło. Na podanego maila użytkownik otrzyma link aktywacyjny. Aby uzyskać dostęp do wzorca umowy, należy na ten link kliknąć.

Do założenia spółki komandytowej konieczne jest, aby każdy ze wspólników posiadał konto w systemie teleinformatycznym. Wspólnikiem spółki komandytowej zakładanej przez Internet może być również inna spółka, możliwe jest zatem zawarcie za pomocą wzorca umowy spółki komandytowej, w której komplementariuszem będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W takiej sytuacji wymagane jest jednak podanie danych osoby, która reprezentuje spółkę będącą wspólnikiem.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Umowa spółki komandytowej

Po założeniu konta w systemie teleinformatycznym, użytkownik może przystąpić do uzupełniania wzorca umowy. Wzorzec umowy spółki komandytowej składa się z piętnastu paragrafów, zawierających podstawowe postanowienia. Większość z postanowień pokrywa się z tymi, które należy uzupełnić przy zakładaniu spółki jawnej. Różnice między wzorcem umowy spółki jawnej a spółki komandytowej wynikają z odmienności związanych ze strukturą obu spółek. Pierwszą odmiennością jest konieczność wskazania w umowie spółki komandytowej wspólników, którzy będą komplementariuszami, oraz tych, którzy zostaną komandytariuszami. Po drugie – należy wskazać wysokość sumy komandytowej, odrębnie dla każdego komandytariusza. W pozostałym zakresie postanowienia umowy spółki komandytowej nie odbiegają od postanowień wskazanych we wzorcu umowy spółki jawnej.

Po uzupełnieniu wzorca, umowę trzeba podpisać. Okazuje się jednak, że nie jest to takie łatwe…

Podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem albo podpis ePUAP

O ile w przypadku zakładania przez Internet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tzw. S24) wymagany był zwykły podpis elektroniczny, o tyle do założenia przez Internet spółki komandytowej konieczne jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego (weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. W praktyce, system teleinformatyczny nie zawiera w ogóle możliwości podpisania umowy przy pomocy podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePAUP. Z informacji uzyskanych od Ministerstwa Sprawiedliwości wynika natomiast, że jedynym dopuszczalnym podpisem kwalifikowanym jest podpis Szafir.

Rejestracja spółki komandytowej w KRS

Użytkownicy, którzy nie posiadają podpisu Szafir nie są zatem w stanie założyć spółki komandytowej przez Internet. Przedstawiamy jednak kolejne kroki, które należy uczynić, aby założyć spółkę komandytową.

Po uzupełnieniu i podpisaniu umowy spółki należy uzupełnić wniosek o rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uzupełniony wniosek należy, podobnie jak samą umowę spółki, podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym. Po przygotowaniu dokumentów, wniosek trzeba opłacić i przesłać do sądu.

Kolejne, teoretyczne udogodnienia

System, w którym możemy założyć spółkę komandytową zawiera jeszcze kilka udogodnień dla użytkowników. Są one takie same jak w przypadku spółki jawnej i tak samo jak w przypadku spółki jawnej – są ułatwieniami czysto teoretycznymi.

Rozszerzenie możliwości zakładania spółek przez Internet jest niewątpliwie dobrą decyzją. Sam pomysł nie budzi wątpliwości, jednak jego realizacja zawiera sporo błędów i niedociągnięć. Miejmy nadzieję, że usterki zostaną szybko naprawione.

Podpisanie dokumentów profilem ePUAP jest już możliwe

W momencie, gdy po raz pierwszy testowaliśmy zakładanie spółki komandytowej przez Internet, do podpisu dokumentów niezbędne było posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego. Aktualnie dokumenty można podpisać także za pomocą podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Jest to niewątpliwie rozwiązanie korzystne dla osób planujących założenie spółki komandytowej przez Internet. Uzyskanie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP jest bowiem łatwe i nie zajmuje wiele czasu. Wystarczy założenie konta w systemie informatycznym ePUAP oraz późniejsze potwierdzenie swojej tożsamości w dowolnym urzędzie skarbowym. 

Jeśli masz drugie imię, to ePUAP nie zadziała

Wypełnienie umowy spółki komandytowej za pomocą wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym przebiega sprawnie. Schody zaczynają się natomiast w momencie składania podpisów pod umową. Osoba zawierająca umowę, która wprowadziła swoje drugie imię, nie będzie w stanie złożyć podpisu przy pomocy profilu zaufanego ePUAP. W momencie złożenia podpisu przez taką osobę, pojawia się komunikat o niezgodności danych zawartych w umowie z tymi, które są zawarte w ePUAP. Jak wyjaśnili nam pracownicy Ministerstwa Sprawiedliwości, jest to błąd techniczny, który zostanie naprawiony z początkiem września.

Niepoprawnie uzupełnienie się formularza

Kiedy już umowa spółki zostanie podpisana, można przejść do uzupełniania formularza wniosku o wpis spółki do rejestru. Większość danych zostaje automatycznie przekopiowana z umowy spółki, co znacznie skraca czas, który trzeba poświęcić na jego wypełnienie. Po uzupełnieniu wniosku należy go jeszcze opłacić i dokumenty zostają przesłane do właściwego sądu rejestrowego, który zajmie się rozpatrzeniem wniosku o wpis spółki do rejestru. 

W naszym przypadku referendarz wydał zarządzenie o zwrocie wniosku uzasadniając to nieprawidłowym uzupełnieniem formularza. Po pierwsze – nie zostały wskazane numery REGON wspólników spółki, po drugie – sposób reprezentacji spółki podany we wniosku nie odpowiadał zapisowi z umowy, po trzecie – miejscowość stanowiąca siedzibę spółki zarówno w umowie, jak i w formularzu została określona niezgodnie ze słownikiem terytorialnym. Po ponownym przeanalizowaniu wzorca umowy i formularza okazało się, że nie było technicznej możliwości uzupełnienia wniosku w sposób wskazany przez referendarza.

Wpis spółki do KRS zależy od interpretacji referendarza

Postanowiliśmy zgłosić nasz problem do Ministerstwa Sprawiedliwości. Już kolejnego dnia otrzymaliśmy odpowiedź.

W odniesieniu do możliwości wpisania numeru REGON wspólników – póki co jest to niemożliwe ze względów technicznych. Problem został już zgłoszony wykonawcy systemu i powinien zostać naprawiony w pierwszym tygodniu sierpnia.

Powstanie dwóch kolejnych zgłoszonych przez nas problemów jest zależne od tego w jaki sposób referendarz zinterpretuje wniosek. Osoba zakładająca spółkę komandytową przez Internet nie ma bowiem możliwości wyboru innego sposobu reprezentacji niż ten, który zostanie wygenerowany automatycznie przez system. Jako sposób reprezentacji podmiotu we wniosku będzie zatem zawsze widniała informacja „każdy wspólnik uprawniony do reprezentacji Spółki ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie”. We wzorcu umowy spółki komandytowej niezbędne jest natomiast wskazanie konkretnego komplementariusza uprawnionego do reprezentacji spółki. Zgodnie z interpretacją referendarza, który rozpatrywał złożony przez nas wniosek, sposób reprezentacji wskazany we wniosku powinien odpowiadać literalnie sposobowi wskazanemu w umowie spółki (chociaż sens obu tych zapisów jest taki sam). Zgodnie z informacją uzyskaną od pracownika Ministerstwa Sprawiedliwości, niektórzy referendarze są bardziej liberalni i dopuszczają wpis spółki z wygenerowanym automatycznie sposobem reprezentacji spółki.

A zatem to, czy spółka zostanie wpisana do rejestru przedsiębiorców, zależy od tego w jaki sposób referendarz zinterpretuje sposób jej reprezentacji. Wnioskodawca nie ma przy tym możliwości uzupełnienia wniosku w taki sposób, aby sposób reprezentacji spółki odpowiadał literalnie umowie spółki.

Siedziba spółki – problem ze słownikiem terytorialnym

Ostatni z powodów, ze względu na które sąd rejestrowy odmówił rejestracji założonej przez nas spółki komandytowej, była niezgodność określonej w umowie spółki i we wniosku siedziby spółki ze słownikiem terytorialnym. Problem polegał na tym, że w polu „miejscowość” wskazaliśmy „Poznań – Grunwald”. Wskazanie w tym polu wyłącznie miejscowości „Poznań” uniemożliwiało późniejsze wybranie odpowiedniej ulicy, przy której znajduje się siedziba spółki. W trakcie rozmowy telefonicznej z pracownikiem Ministerstwa Sprawiedliwości okazało się, że zarówno sądy rejestrowe, jak i system informatyczny umożliwiający sporządzenie umowy spółki komandytowej przez Internet, korzystają z tego samego słownika terytorialnego (słownik ten można znaleźć również na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego). A zatem, podobnie jak w przypadku sposobu reprezentacji spółki, również w przypadku siedziby o wpisie spółki do rejestru decyduje interpretacja referendarza. 

Kiedy rejestracja przez internet będzie możliwa?

Teoretycznie, założenie spółki komandytowej przez Internet jest możliwe już od kilku miesięcy. Istnieje już kilka spółek komandytowych, które zostały założone właśnie w trybie internetowym. Jednak jak się okazuje w praktyce możliwość rejestracji spółki komandytowej przez Internet uzależniona jest od tego, w jaki sposób konkretny referendarz zinterpretuje wniosek. Może to prowadzić do sytuacji, gdy z dwóch analogicznych wniosków, tylko jeden zostanie rozpatrzony pozytywnie. 

Pozostaje mieć nadzieję, że Ministerstwo w krótkim czasie pochyli się nad problemami związanymi z zakładaniem spółek komandytowych przez Internet. Zmiana systemu lub wypracowanie jednolitej praktyki orzeczniczej sądów rejestrowych powinno umożliwić skuteczne rejestrowanie spółek komandytowych przez Internet. Póki co, wydaje się, że do zarejestrowania spółki komandytowej przez Internet potrzeba sporo szczęścia i cierpliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.