...
No Widgets found in the Sidebar

Podpisanie statutu spółki komandytowo-akcyjnej

Statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien być zawarty w formie aktu notarialnego. 

Ze statusem założyciela spółki mogą wiązać się uprawnienia, które muszą być określone w statucie:

  • imienne świadectwa założycielskie – nie mogą być wydawane na okres dłuższy niż dziesięć lat od chwili zarejestrowania spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dają one prawo uczestniczenia w podziale zysku spółki, z tym że wynikające z nich świadczenia są płatne po odliczeniu na rzecz akcjonariuszy określonej w statucie minimalnej dywidend. 
  • inne tytuły uczestnictwa, które dotyczą zysku w spółce lub w podziale masy likwidacyjnej.

Potrzebujesz przestrzeni biurowej by móc realizować swoje zadania i rozwijać działalność? Zapoznaj się z naszą ofertą coworkingu!

Wirtualne biuro Kraków

Statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien zawierać:

  • Firmę i siedzibę spółki

Firma powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowo-akcyjna” albo skrótu „S.K.A.”. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki powinna zawierać pełne brzmienie firmy tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem ,,spółka komandytowo-akcyjna”. Nie wyklucza to jednak zamieszczenia również nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną.

Nazwisko albo firma akcjonariusza nie może być zamieszczone w nazwie spółki, w innym przypadku akcjonariusz będzie odpowiadał wobec osób trzecich tak jak komplementariusz.

  • Przedmiot działalności spółki
  • Czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony
  • Oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza oraz ich wartość

Komplementariusz może (ale nie musi) wnieść wkład do spółki na kapitał zakładowy lub na inne fundusze. Jednakże, wniesienie przez komplementariusza wkładu na kapitał zakładowy nie wyłącza jego nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

  • Wysokość kapitału zakładowego (co najmniej 50.000 zł), sposób jego zebrania, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela
  • Liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnego rodzaju
  • Nazwiska i imiona albo firmy komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy albo adresy do doręczeń
  • Organizacje walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeżeli ustawa lub statut przewiduje ustanowienie rady nadzorczej

Ustanowienie rady nadzorczej jest obowiązkowe, jeżeli liczba akcjonariuszy przekracza dwadzieścia pięć osób.

Radę nadzorczą powołuje i odwołuje walne zgromadzenie. Jednakże, komplementariusz albo jego pracownik nie może być członkiem rady nadzorczej.

Statut może przewidywać również powierzenie prowadzenia spraw spółki, jednemu albo kilku komplementariuszom. Jednakże, w momencie przekazania tej kompetencji walnemu zgromadzeniu albo radzie nadzorczej komplementariusze tracą prawo do prowadzenia spraw spółki.

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.