...
No Widgets found in the Sidebar

Sprzedaż spółki wymaga w pierwszej kolejności sprawdzenia czy opłacono kapitał zakładowy. To on decyduje czy wspólnik poprawnie objął udziały. W przypadku sprzedaży spółki musimy jasno stwierdzić że kapitał zakładowy może być tylko liczbą znajdującą się w wyciągu KRS i umowie spółki. Bardzo często początkową inwestycję przeznacza się na inne cele. Z tego powodu nie możemy jej brać pod uwagę przy wycenie przedsiębiorstwa. Co więcej w niektórych przypadkach możemy się spotkać z sytuacją, gdzie nowy właściciel będzie musiał uzupełnić kapitał zakładowy spółki.

Kapitał zakładowy jako początek działalności spółki

Kapitał zakładowy stanowi podstawę biznesu spółki oraz określa jej potencjał finansowy w momencie założenia. Minimalna kwota założenia spółki powinna wynosić 5 tys. zł. Z tych pieniędzy następuje zakup aktywów oraz dalsza działalność przedsiębiorstwa. Oczywiście jeśli ktoś chce kapitał zakładowy spółki może wynosić zdecydowanie więcej niż 5 tys. zł. Dzięki temu mamy możliwość przygotowania większej liczby udziałów i podzielenia pomiędzy większą liczbę wspólników. Pamiętajmy że minimalna wartość udziału to 50 zł.

Sposoby opłacenia kapitału zakładowego

W tym przypadku mamy dwie możliwości. Pierwsza z nich to opłacenie kapitału zakładowego w formie pieniężnej. Druga z nich to wniesienie aportu – czyli niepieniężnych aktywów. W pierwszym przypadku sprawa jest bardzo prosta. Następny przypadek – aport – konieczne jest dokonanie jego wyceny. jeśli wycena jest wadliwa i wartość aportu została zaniżona to obowiązek opłacenia brakującej części kapitału zakładowego spoczywa na wspólniku. W przypadku sprzedaży spółki obowiązek ten spoczywa także na nowych wspólnikach. Oczywiście posiadają oni roszczenie zwrotne w stosunku do wspólnika,który sprzedawał wadliwe udziały.

!!!UWAGA!!!

Zgodnie z przepisami KSH kapitał zakładowy nie może być opłacony z przyszłych wynagrodzeń członków zarządu.

Sprzedaż spółki – Umowa spółki a kapitał zakładowy

W przypadku sprzedaży spółki bardzo ważne jest zapoznanie się z jej umową w celu weryfikacji tego w jaki sposób ukształtowane są prawa wspólników. Istnieją przypadki gdzie z wybranymi udziałami wiążą się specyficzne ograniczenia lub obowiązki. Dodatkowo zbycie udziałów może wymagać uzyskania zgody spółki lub innych wspólników. W takim przypadku jeśli nastąpiło ono bez wymaganej zgody – czynność taka jest nieskuteczna.

Dokładne informacje na temat kapitału zakładowego znajdziecie w tym artykule – kapitał zakładowy spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.