...
No Widgets found in the Sidebar
Odroczenie Podatku PIT

Tak, można odroczyć płatność podatku PIT. W tym celu należy złożyć do urzędu skarbowego wniosek o rozłożenie na raty. Wniosek można złożyć na formularzu PIT-R, który jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Aby uzyskać rozłożenie na raty, podatnik musi wykazać, że nie jest w stanie zapłacić podatku w terminie. Wniosek powinien zawierać:

  • dane osobowe podatnika,
  • kwotę podatku do rozłożenia na raty,
  • liczbę rat, na którą podatnik chce rozłożyć płatność,
  • uzasadnienie wniosku,
  • oświadczenie o braku możliwości zapłaty podatku w terminie.

Urząd skarbowy rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od jego otrzymania. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, urząd skarbowy wyda decyzję o rozłożeniu na raty.

Podatnik może również skorzystać z możliwości zapłaty podatku w formie zaliczek. W tym celu należy złożyć do urzędu skarbowego deklarację podatkową PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38 wraz z informacją o wysokości zaliczek. Zaliczki powinny być wpłacane w terminie do 20. dnia każdego miesiąca.

Odroczenie płatności podatku PIT lub zapłata podatku w formie zaliczek może być korzystne dla podatników, którzy nie są w stanie zapłacić podatku w terminie. Dzięki temu mogą oni uniknąć odsetek za zwłokę.

Terminy płatności podatku PIT za 2023 rok:

  • PIT-28 – 28 lutego 2023 r.
  • PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 – 2 maja 2023 r.

Odsetki za zwłokę:

  • 8% w skali roku
  • 10% w skali roku w przypadku płatnych w ratach zobowiązań podatkowych, w przypadku których pierwsza rata nie została uregulowana w terminie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.